Béc tranh s¡n mài êm thánh cça hÍa s) NguyÅn Gia Trí